Dokončená stavba Intenzifikace ČOV Zbraslavice


kclogoh

ČOV Zbraslavice je v trvalém provozu od září 1991. Stavbu projektovaly Středočeské vodovody a kanalizace v Praze, n. p. Dodavatelem stavební části byl tehdejší odštěpný závod 05 Kutná Hora, dodavatelem technologie byla firma Tatabanya Szenbanyák z  Maďarské lidové republiky. Hlavní technologickou linku tvoří dvě nadzemní ocelové nádrže; aktivace vybavená povrchovým aerátorem a dosazovací nádrž.

Pro Vodohospodářskou společnost Vrchlice-Maleč, a.s. zpracovaly Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Hradec Králové návrh na intenzifikaci a také žádost o podporu tohoto projektu na spolufinancování ze SFŽP ČR v rámci 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

Společnost obdržela dne 30.05.2013 Registrační list č. EDS/SMVS 115D112001129 a Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků SFŽP ČR č.12130721-SFŽP.

Podle Smlouvy o poskytnutí podpory na akci OPŽP a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vychází skutečné financování projektu uvedené v tis. Kč bez DPH takto:

Předpokládaná struktura financování tis. Kč
Celkové investiční náklady projektu 22 558
Podpora z Fondu soudržnosti (dotace) 10 105
Dotace z  SFŽP ČR 594
Vlastní zdroje investora 11 859

1


 

Aktuální dění v projektu

Práce na projektu Intenzifikace ČOV Zbraslavice probíhaly od září 2014 za plného provozu a v červnu 2015 byly ukončeny. Dne 30.6.2015 úspěšně proběhlo předání dokončené stavby zhotovitelem.
Dne 29.7.2015 se na místě stavby konala kontrolní prohlídka a místní šetření před zahájením zkušebního provozu za účasti zástupců vodoprávního úřadu – Městského úřadu v Kutné Hoře, odboru životního prostředí, zástupců investora a provozovatele ČOV, zhotovitele stavby i starosty obce Zbraslavice. Na jednání bylo konstatováno, že stavbu je možné uvést do zkušebního provozu. Zkušební provoz je tříměsíční. Po vyhodnocení zkušebního provozu bude požádáno o kolaudaci stavby a uvedení do trvalého provozu. Kolaudace stavby je naplánována na 2.12.2015.
Dne 16.10.2015 proběhlo slavnostní zahájení provozu za účasti zástupců Středočeského kraje, Městského úřadu v Kutné Hoře, představenstva Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., obce Zbraslavice, zástupců projektanta, zhotovitele, investora i tisku.


 

 Aktuální dění v projektu

Slavnostní zahájení stavby

Dne 30. září 2014 byla slavnostně, symbolickým poklepáním na základní kámen, zahájena intenzifikace čistírny odpadních vod ve Zbraslavicích. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. připravila projekt, který řeší rekonstrukci stávající provozní budovy, technologické elektroinstalace, řídícího systému, dešťové zdrže, oplocení, příjezdové komunikace a výústního objektu. Nově bude vybudován biologický blok, lapák štěrku, svozová jímka, nádrž na síran železitý a plocha pro kontejner. Celá intenzifikace probíhá za plného provozu, odběratelé nejsou omezeni. Projekt „Intenzifikace ČOV Zbraslavice“ je spolufinancován v rámci 39. výzvy MŽP ČR Operačního programu Životního prostředí z evropských fondů a za podpory Ministerstva životního prostředí. Dodavatelem stavby, vybraným v rámci užšího výběrového řízení, se stala firma Zepris, s.r.o. Nabídková cena vítězného uchazeče byla 22 049 mil. Kč bez DPH. Projektantem stavby je firma VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Technický dozor investora provádí firma DOMSTAV, spol. s r. o. Stavební práce byly zahájeny v měsíci září 2014 a předpokládané ukončení prací je v červnu 2015.

2


Dne 28.7.2014 bylo zhotoviteli stavby předáno staveniště.


Dne 25.7.2014 se v sídle společnosti konala schůzka před předáním staveniště se zástupci zhotovitele stavby společnosti Zepris s.r.o. Schůzky se za společnost zúčastnil Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva, Luboš Haken, výrobnětechnický náměstek, Ing.Lucie Vavřičková, vodohospodářka, Radek Jansa, vedoucí provozu ČOV, Iva Baraňáková, zástupce vedoucí investičního oddělení. Za zhotovitele se schůzky zúčastnil Ing.Jan Šturma, obchodní ředitel, Ing.Petr Semerád, výrobní ředitel a prokurista, Petr Burian, stavbyvedoucí. Schůzky se zúčastnil rovněž Ing. Petr Nápravník ze společnosti Domstav s.r.o., Bohdanečská 543, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČ 49241958, která je pověřena k výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

3


Dne 18.4.2014 byla s vybraným uchazečem uzavřena Smlouva o dílo.


Dne 19.3.2014 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, kterou předložila společnost ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ : 25117947. Nabídková cena činila 21 049 492,65 Kč bez DPH a rezervy.


Dne 6.3.2014 zasedala v sídle společnosti hodnotící komise, která provedla posouzení a hodnocení nabídek předložených v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Intenzifikace ČOV Zbraslavice“.

4


Ve dnech 8.1. 2014  a 27.1.2014 proběhlo v sídle společnosti otevírání a kontrola žádostí o účast v podlimitní veřejné zakázce „Intenzifikace ČOV Zbraslavice“.

V komisi zasedali pan Ing. Jiří  Březina, Ing. Kateřina Kopecká ze společnosti VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., která výběrové řízení zajišťuje. Za investora se zúčastnili pan Petr Šibrava, člen představenstva, pan Radek Jansa, vedoucí čistíren odpadních vod, paní Ing. Dana Erbenová, vedoucí oddělení investic a Ing. Kateřina Kvapilová, vedoucí oddělení technicko – provozní činnosti.

5