Vodovodní a kanalizační přípojka


Vodovodní a kanalizační přípojka

Základní pojmy
Zřízení nové vodovodní / kanalizační přípojky
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Fakturace
Reklamace


Základní pojmy

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Vodovodní / kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Náklady na realizaci napojení vodovodní / kanalizační přípojky na vodovod / kanalizaci hradí vlastník, jemuž je umožněno napojení, pokud se strany nedohodnou jinak.

Opravy a údržbu vodovodních / kanalizačních přípojek zajišťuje na své náklady vlastník připojené nemovitosti. U vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství (viz.§ 34 zák. 128/2000 Sb., o obcích) zajišťuje opravy a údržbu provozovatel ze svých provozních nákladů.


Zřízení nové vodovodní / kanalizační přípojky

Podmínky pro stavbu vodovodní / kanalizační přípojky upravuje zákon č.183/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to v § 79, a podle zákona 274/2001 Sb. stanoví vlastník nebo provozovatel pokud je k tomu vlastníkem zmocněn (Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky). Rozhodnutí o umístění stavby, v § 103 písmenu b) odstavci 8, pro přípojky do délky 50 m, které jsou uvedeny jako stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení a dále v § 104 pro ostatní přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) odstavci 8, které ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují.

Ke zřízení vodovodní / kanalizační přípojky je nutno, aby žadatel předložil doklady:

1. písemný souhlas s napojením vydaný stavebníkovi provozovatelem vodovodu / kanalizace:

Písemný souhlas vydává společnost jako provozovatel vodovodu / kanalizace po předložení následujících podkladů:

 • žádost o zřízení nového odběrného místa (vodovod / kanalizace),
 • doklad o vlastnictví napojované nemovitosti, nebo jiné právo k této nemovitosti (výpis z listu vlastnictví majitele nemovitostí, na kterých se má stavba realizovat),
 • doklad o vlastnících pozemků, přes které je přípojka vedena a jejich písemný souhlas se vstupem na pozemky a uložením vodovodní přípojky,
 • u podnikajících osob výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci,
 • technickou dokumentaci v rozsahu: technický popis, situace 1: 1000 (500) se zaměřením připojované nemovitosti, půdorys v měřítku 1:50(100), podélný profil, kladečské schéma (pouze pro vodovodní přípojky), řez uložení potrubí, technický popis, výpočet potřeby vody a termíny realizace (stejné, jako pro vydání územního rozhodnutí). 

2. platné územní rozhodnutí nebo územní souhlas

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas vydává příslušný stavební úřad, k žádosti je potřeba přiložit podle § 86 stavebního zákona (č.183/2006 Sb.):

 • doklady prokazující žadatelovo vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí,
 • rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná stanoviska, pokud byla obstarána před zahájením řízení, nejde-li o koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 6 stavebního zákona (č.183/2006 Sb.), vydané správním úřadem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí,
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 • dokumentaci záměru v min. rozsahu: situace 1: 1000 (500) se zaměřením připojované nemovitosti, podélný profil, kladečské schéma (pouze pro vodovodní přípojky), řez uložení potrubí, technický popis, výpočet potřeby vody a termíny realizace.

Provádění stavby přípojky je obecně upraveno stavebním zákonem (č.183/2006 Sb.) v § 160. Napojení přípojky na vodovod / kanalizaci pro veřejnou potřebu a osazení vodoměru provádí vždy provozovatel vodovodu / kanalizace.


Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Dnem 1.1.2002 nabyl účinnosti nový zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, který zpřesňuje podmínky pro uzavírání smluv a nově vymezuje postavení odběratele a dodavatele, jejich vzájemné vztahy, podmínky pro přerušení dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod. Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod jsou přístupné na obecních úřadech a sídle společnosti.

Uzavření smlouvy

V případě vzniku nového odběrného místa je návrh smlouvy vypracován na základě žádosti o zřízení přípojky a protokolu o převzetí (formuláře). Při změně majitele stávající nemovitosti je návrh smlouvy vystaven na základě formuláře o změně majitele pro vodovodní / kanalizační přípojky. Při změně majitele je nutné uvést stav na vodoměru v době přihlášení . Smlouva je uzavíraná písemnou formou.

Součástí smlouvy jsou Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod.

Pro uzavření smlouvy je nutné doložit v kategorii domácnost :

 • aktuální výpis z listu vlastnictví, výpis z katastru nemovitostí nebo
 • jakýkoli jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)

Pro kategorii ostatní ( firmy, společnosti):

 • aktuální výpis z listu vlastnictví, výpis z katastru nemovitostí nebo
 • jakýkoli jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, aj.)
 • živnostenský list nebo
 • výpis z obchodního rejstříku
 • osvědčení o registraci (v případě, že jste plátcem DPH)

V případě, že odběrné místo je využívané k podnikání, je povinností odběratele platit za odvádění srážkové vody, které se řídí zákonem č. 274/2001 Sb., §20 odstavec 6, prováděcí vyhláškou k němu 428/2001 Sb., příloha č. 16 a koeficienty o ročním úhrnu srážek.

Změna smlouvy

Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů oznámit písemně dodavateli i každou další změnu skutečností oproti údajům uvedeným ve smlouvě. Smlouva je uzavíraná na dobu neurčitou. Platnost smlouvy skončí uplynutím výpovědní lhůty nebo dohodou smluvních stran. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi .

Pro změnu majitele je možné použít formulář změna majitele vodovodní a kanalizační přípojky. Při osobním jednání je nutné se obrátit na obchodní oddělení (viz kontakty).

Ukončení odběru

Odběratel může kdykoliv deklarovat nezájem odebírat vodu nebo odvádět odpadní vody tím, že podá písemnou výpověď na obchodní oddělení společnosti, které s ním následně ukončí smluvní vztah.


Fakturace

Fakturační období a způsoby úhrady upravují Pravidla fakturace, způsob stanovení ceny je zveřejňován podle Výměru MF_2022-01_Výměr-MF-pro-roky 2022-2026.

Odečty vodoměrů

Pravidelné odečty jsou prováděny na základě uzavřené smlouvy. V případě, že při opakovaném odečtu vodoměru nebude odběratel zastižen, zanechá pracovník společnosti provádějící odečet vodoměru odběrateli „oznámení“ o návštěvě za účelem odečtu vodoměru. Pokud odběratel na výzvu nezareaguje do uvedeného data bude mu spotřeba stanovena podle výše předchozího odběru ve srovnatelném období.

Odečet vodoměru je možné sdělit i prostřednictvím internetu – hlášení stavu vodoměru.

Způsob fakturace

Vodné a stočné lze hradit těmito způsoby:

 • převodním příkazem – na číslo účtu 17701161/0100 KB Kutná Hora
 • inkasním příkazem – vyplněný a potvrzený z banky doručit na Vodohospodářskou společnost Vrchlice – Maleč a.s. Kutná Hora
 • složenkou na poště
 • platební kartou nebo hotovostí v sídle společnosti

Reklamace

Odběratel má právo uplatnit vůči dodavateli odpovědnost za vady a reklamaci. Reklamaci lze (dle reklamačního řádu) uplatnit písemně na adresu společnosti, nebo telefonicky na následujících číslech.

Reklamace stavu vodoměru

Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má dle zákona 274/2001 Sb. právo požádat o jeho přezkoušení (žádost o přezkoušení vodoměru). Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.

Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že

 1. údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem (Zákon 505/1990 Sb.) , vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak,
 2. údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel,
 3. pozbylo platnosti ověření vodoměru podle zvláštního právního předpisu, považuje se vodoměr za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v případě nesouhlasu odběratele provede postupem uvedeným v odstavci označeném písmenem a,
 4. vodoměr je nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel.

Zjistí-li provozovatel nebo odběratel při kontrole nebo výměně vodoměru, že vodoměr údaje o množství dodávané vody nezaznamenává, vypočte se množství dodané vody za příslušné období nebo jeho část podle dodávek ve stejném období minulého roku, nebo jde-li o nový odběr nebo změnu, v odběrových poměrech podle množství dodávané vody v následujícím srovnatelném období, případně jiným způsobem dohodnutým s odběratelem.

Při reklamaci se za období k vypořádání považuje období od posledního skutečně provedeného odečtu vodoměru předcházejícího skutečnému odečtu vodoměru na základě kterého došlo k výměně vodoměru do dne výměny vodoměru, související s reklamací nebo žádostí o jeho přezkoušení.

Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.