Novostavba vodovodu a kanalizace pro místní části Olšany, Nová Lhota, Pucheř


Novostavba vodovodu a kanalizace pro místní části Olšany, Nová Lhota, Pucheř

Investor Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s..
Projektant, TDS, BOZP, AD VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby VPK Suchý s.r.o.
Financování Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020, 71. výzvy Ministerstva životního prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22_003/0000099 a CZ.05.01.04/01/22_021/0000295
Termín zahájení realizace 29. 6. 2023

 

 

Popis projektu:

Výstavba vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obcích Olšany, Nová Lhota a Pucheř (místní části obce Kluky), okres Kutná Hora, kraj Středočeský.

Vodovod bude napojen na stávající vodovod v obci Kluky. Stavba zahrnuje: přívodní řady 4 986 m, rozvodné řady 1 658 m, napojovací body (navrtávací pas, uzávěr, poklop) 121 ks, ATS pro obec Nová Lhota, přípojku NN pro ATS.

Kanalizace bude tlaková s napojením na stávající tlakovou kanalizaci v obci Kluky. Stavba zahrnuje: sběrné řady hlavní: 4 991 m, sběrné řady 1 695 m, tlakové kanalizační přípojky 2 024 m, DČS 129 ks, 2 x provzdušňovací stanice (Olšany, Nová Lhota).

Realizace vodovodu a kanalizace bude probíhat současně a převážně v souběhu.

Cíle:

Vodovod:

V současné době není v obcích Olšany, Nová Lhota, Pucheř vybudován veřejný vodovod. Občané jsou zásobováni individuálně ze studní. Stávající způsob využívání místních zdrojů vody je závislý na aktuálních klimatických podmínkách a nezajišťuje trvalou jistotu zásobování kvalitní pitnou vodou v dostatečném množství. Jediná možnost zajištění trvalého způsobu zásobování obyvatel pitnou vodou ve výše uvedených obcích potřebným množstvím a v potřebné kvalitě je vybudování veřejného vodovodu s napojením v obci Kluky na skupinový vodovod Kutná Hora – Čáslav. Vodovod dodává pitnou vodu z ÚV Trojice v Kutné Hoře. Zdrojem vody je vodní nádrž Vrchlice. Cílem projektu je zajištění zásobování obyvatel obcí Olšany, Nová Lhota a Pucheř kvalitní pitnou vodou.

Kanalizace:

Obce Olšany, Nová Lhota a Pucheř nemají v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou částečně zachycovány v bezodtokových odpadních jímkách. Stávající způsob likvidace odpadních vod v obci je z hlediska dopadu na životní prostředí a kvalitu podzemních vod zcela nevyhovující. U jednotlivých, ve valné většině, letitých domovních jímek, nelze garantovat vodotěsnost. Stávající způsob nakládání s odpadními vodami neodpovídá požadavku na dostatečnou ochranu vod. Cílem projektu je efektivní odvedení odpadních vod z celého zájmového území a jejich likvidace na stávající ČOV Kluky. Projektem bude umožněno obyvatelům místních částí obce Kluky: Olšany. Nová Lhota, Pucheř, napojení na veřejnou kanalizaci a likvidace odpadních vod v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 v aktuálním znění tj. zajištění čištění podchycených odpadních vod na ČOV.