Vodohospodářská stavba roku 2021


Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. vyhlásili v prosinci 2021 soutěž „Vodohospodářská stavba roku 2021“. Do soutěže se mohly přihlásit vodohospodářské stavby ve 2 základních kategoriích, a to:

I. – stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod,

II. – stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.

V každé této kategorii byly samostatně hodnoceny stavby ve dvou velikostních podkategoriích, a to o investičních nákladech nad 50 mil. Kč a pod 50 mil. Kč.

Hodnotící kritéria byla orientována na:

  • koncepční, konstrukční a architektonické řešení,
  • vodohospodářské účinky a technické a ekonomické parametry,
  • účinky pro ochranu životního prostředí,
  • funkčnost a spolehlivost provozu,
  • využití nových technologií a postupů, zejména v oblasti ochrany životního prostředí a úspory energií,
  • estetické a sociální účinky.

Rozšíření ČOV Uhlířské Janovice

Do Kategorie I. byla přihlášena naše ČOV Uhlířské Janovice

Podkategorie: pod 50 mil. Kč

Rozšíření ČOV Uhlířské Janovice

Navrhovatelé:

Investor: Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

Projektant: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Čistírna odpadních vod pro město Uhlířské Janovice byla postavena v letech 1993–1995. Původní ČOV byla navržena jako mechanicko-biologická s dlouhodobou aktivací a aerobní stabilizací kalu.

Důvodem její intenzifikace byla nutnost zajistit limity vypouštěných odpadních vod v souladu s aktuálním nařízením vlády, které původní technologie nemohla splnit. Dalším důvodem bylo připojení budované splaškové kanalizace místních částí obce Vavřinec, lokalit Chmeliště a Žíšov.

Projektovaná stavba ČOV řešila rekonstrukci stávající ČOV pro kapacitu 3000 EO. Je navržena s mechanickým předčištěním a biologickým stupněm s oživeným kalem ve vznosu s předřazenou denitrifikací, interní recirkulací a oddělenou regenerací aktivovaného kalu. Separace kalu a vyčištěné vody je prováděna ve dvojici vertikálních dosazovacích nádrží. Kalové hospodářství s oddělenou aerobní stabilizací kalu, odtahem kalové vody a strojním odvodněním kalu. V rámci intenzifikace se provedlo osazení nejlepší dostupné technologie (BAT), tzn. včetně dávkování srážedla na odstranění P i včetně osazení 3. stupně – osazení mikrosít na odtoku.

 

Předání cen vítězům proběhlo během setkání vodohospodářů v Kongresovém centru v Praze ke Světovému dnu vody 2022, kde ČOV Uhlířské Janovice získala ocenění Vodohospodářská stavba roku 2021 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod (IN pod 50 mil. Kč). 


Cenu přebíral za Vodohospodářskou společnost Vrchlice – Maleč, a.s. pan Ing. Pavel Šanc.

 

V Kutné Hoře 22. 4. 2022