Často kladené otázky


Jak preventivně ochráním vodovodní přípojku proti zamrznutí?

Preventivní ochrana vodovodní přípojky proti zamrznutí

V nadcházejícím zimním období je třeba věnovat zvýšemou popzornost zařízení vodovodů. Při teplotách -15°C a méně hrozí zamrznutí vodoměru ve vodoměrných šachtách a v nevytápěných částech budov, stejně tak vodovodních přípojek i domovních instalací. Nejvíce jsou ohroženy neobydlené objekty, kde je voda bez pohybu.

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. proto doporučuje všem odběratelům provádět kontrolu zařízení, případně dodatečně zvýšit jeho ochranu proti mrazu účinnou tepelnou izolací nebo temperováním příslušného prostoru. Vhodným zabezpečením tak předejdete vynaložení nákladů na odstranění havarijního stavu, např. mrazem prasklého vodoměru. V žádném případě nedoporučujeme provádět rozmrazování již zamrzlého potrubí nebo vodoměru otevřeným ohněm. V případě zamrznutého vodoměru nebo přípojky, stejně tak i ostatních havarijních stavů vodovodu je lépe se obrátit na dispečink provozovatele vodovodu na telefonním čísle 327 588 112.

vodomer1
Funkční vodoměr

Vodoměr poškozený mrazem
Vodoměr poškozený mrazem

Co znamená pojem „tvrdost vody“ a jak zjistím její hodnotu?

Tvrdost vody

Obecně se tvrdostí vody rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin.

Podle současných norem se vyjadřuje jako suma vápníku a hořčíku v mmol/l. Tato norma však byla zavedena poměrně nedávno, můžeme se proto setkat i s dalšími jednotkami.

jednotka popis definice
mmol/l současná norma 1mmol Ca+Mg / l
°dH stupeň německý 10mg CaO / l
°angl (°Clark) stupeň anglický (Clarkův) 1grain CaCO3/galon
°am (°US) stupeň americký 1grain CaCO3/galon
°F stupeň francouzský 10mg CaCO3/l
mg/l (ug/ml) ppm (pars per milion) 1mg CaCO3/l
mval/l starší česká norma 1mval Ca+Mg/l

Přepočty tvrdosti vody

1 mmol/l = 5,61°dH = 7,02°angl = 5,83°am = 10,01°F = 100,09 mg/l = 2 mval/l

Pro přepočet můžete využít následující kalkulačku:=

Meze tvrdosti vody

Pitná voda mmol/l °dH °angl °am °F mg/l mval/l
velmi tvrdá > 3,76 > 21,09 > 26,40 > 21,92 > 37,64 > 376,34 > 7,52
tvrdá 2,51 – 3,75 14,08 – 21,08 17,62 – 29,39 14,62 – 21,91 25,13 – 37,63 251,23 – 376,33 5,02 – 7,51
středně tvrdá 1,26 – 2,50 7,07 – 14,07 8,85 – 17,61 7,35 – 14,61 12,61 – 25,12 126,11 – 251,22 2,52 – 5,01
měkká 0,70 – 1,25 3,93 – 7,06 4,91 – 8,84 4,08 – 7,34 7,01 – 12,60 70,06 – 126,10 1,40 – 2,51
velmi měkká < 0,70 < 3,92 < 4,90 < 4,07 < 7,00 < 70,05 < 1,39

Kvalita vody v jednotlivých obcích

Odkalování vodovodního potrubí

Během dopravy pitné vody potrubím dochází vlivem jejího styku s materiálem potrubí, změn tlaku a průtoku k řadě fyzikálně chemických procesů. Výsledkem je tvorba usazenin železa a vodního kamene zejména v úsecích s menšími odběry a větším zdržením vody v potrubí a v nejnižších místech vodovodní sítě. Tyto usazeniny ovlivňují zejména senzorické vlastnosti dodávané vody: zákal, zbarvení, zápach.

Jediným způsobem, jak těmto negativním jevům zabránit, je odkalování potrubí sítí hydrantů k tomu určených. Odkalování se provádí min. 2 x ročně v rámci preventivní údržby, po každé odstávce nebo poruše vodovodu a dále podle potřeby. Provádí se zvýšením rychlosti proudění ve vodovodním potrubí, kterým se uvedou usazeniny do vznosu a hydrantem jsou vypuštěny do kanalizace nebo zatravněných ploch. Během odkalování dochází přechodně také ke snížení tlaku v potrubí. Většina unášených sedimentů je vypuštěna hydrantem, ale určité množství se dostává ve větší či menší míře do vodovodních přípojek. Proto můžete, jako odběratelé, pocítit dočasně zhoršení senzorických vlastností vody, které po několika minutách odpouštění vody zmizí. Pokud k tomu na Vašem odběrném místě dojde, doporučujeme odpustit zakalenou vodu co nejblíže vodoměru, aby se zákal co nejméně rozšířil do vnitřního rozvodu vody.