Archiv


 


OZNÁMENÍ O VZNESENÍ PROTINÁVRHU K ZÁLEŽITOSTEM ZAŘAZENÝM NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE – MALEČ, A.S. SVOLANÉ NA 27. ČERVNA 2016 NA 9.00 HOD.

 

Dne 23. června 2016 v odpoledních hodinách obdržela Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. se sídlem: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377, IČ: 46356967 (dále jen „Společnost“) v souvislosti s nadepsanou valnou hromadou protinávrh města Čáslav, které je kvalifikovaným akcionářem Společnosti, k návrhu usnesení valné hromady společnosti o pověření představenstva zvyšováním základního kapitálu Společnosti, jenž původně předložilo představenstvo Společnosti (bod 9 pořadu jednání), a to následujícího znění:

Protinávrh akcionáře Společnosti města Čáslav:

„Valná hromada tímto pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti rozhodlo v souladu s ustanovením § 511 zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku v maximální výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií a vkladová povinnost budou splněny vnesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude vodohospodářský majetek, vodovodní a kanalizační infrastruktura, vodní díla, to vše včetně majetku souvisejícího (např. oplocení, příjezdové cesty, přípojky, elektrozařízení, přenosová dálková zařízení apod.), jež buďto souvisí s majetkem Společnosti a hlavním předmětem podnikání Společnosti nebo bude nově využíván a bude rozšiřovat hlavní předmět podnikání společnosti, tj. provozování vodovodů a kanalizací. O ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce rozhodne představenstvo společnosti. Na zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti mohou být pouze emitovány listinné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově emitované akcie na jméno budou omezeně převoditelné v souladu se stanovami Společnosti. Výše emisního kursu nově vydaných akcií bude určena v souladu se zákonem, stanovami Společnosti, Pravidly pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů a případně i jinými interními předpisy Společnosti. Toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. Představenstvo může v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých).“

Původní návrh předložený představenstvem Společnosti:

Valná hromada tímto pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti rozhodlo v souladu s ustanovením § 511 zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku v maximální výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií a vkladová povinnost budou splněny vnesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude vodohospodářský majetek, vodovodní a kanalizační infrastruktura, vodní díla, to vše včetně majetku souvisejícího (např. oplocení, příjezdové cesty, přípojky, elektrozařízení, přenosová dálková zařízení apod.), jež buďto souvisí s majetkem Společnosti a hlavním předmětem podnikání Společnosti nebo bude nově využíván a bude rozšiřovat hlavní předmět podnikání společnosti, tj. provozování vodovodů a kanalizací. O ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce rozhodne představenstvo společnosti. Na zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti mohou být pouze emitovány listinné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově emitované akcie na jméno budou omezeně převoditelné v souladu se stanovami Společnosti. Výše emisního kursu nově vydaných akcií bude určena v souladu se zákonem, stanovami Společnosti, Pravidly pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů a případně i jinými interními předpisy Společnosti. Toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. Představenstvo může v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých).“

Toto oznámení je v souladu s ustanovením § 362 zákona o obchodních korporacích uveřejňováno na internetových stránkách společnosti (www.vhskh.cz) v sekci „Akcionářům“ a podsekci „Oznámení“. S ohledem na datum podání protinávrhu se již nepovedlo dojednat uveřejnění protinávrhu v Lidových novinách a nepřipadá v úvahu rozeslání všem akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů a evidenci centrálního depozitáře. Z tohoto důvodu bude na valné hromadě výše uvedený protinávrh všem přítomným akcionářům čten a zároveň jim zde bude sděleno stanovisko představenstva Společnosti k protinávrhu. V souladu se stanovami Společnosti bude nejprve hlasováno o původním návrhu (návrh předložený svolavatelem valné hromady) a až pak o protinávrhu.

V Praze dne 23. 6. 2016

 

Ing. Jiří Štěpán

předseda představenstva

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.

381095649_0_Protinávrh_k_bodu_č._9_jednání_VH_VHS_Vrchlice_-_Maleč_a._s.


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI VRCHLICE – MALEČ, a. s.

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, IČ: 463 56 967, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 27. června 2016 od 9.00 hod. v sídle Společnosti.

(A) POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
 2. Volba orgánů valné hromady.
 3. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2015.
 4. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2015, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015.
 5. Projednání zpráva o činnosti dozorčí rady Společnosti v roce 2015.
 6. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015 a rozdělení zisku za rok 2015.
 7. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a naložení s jeho zůstatkem.
 8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.
 9. Rozhodnutí o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti.
 10. Rozhodnutí o schválení Pravidel pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů.
 11. Ukončení jednání valné hromady.

(B) ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. červen 2016. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře ohledně zaknihovaných akcií Společnosti na majitele včetně hlasování, má osoba uvedená jako akcionář v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

(C) PRÁVO ÚČASTNIT SE VALNÉ HROMADY

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři vlastnící akcie Společnosti na jméno, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů Společnosti k okamžiku zahájení valné hromady, a akcionáři vlastnící zaknihované akcie Společnosti na majitele, kteří jsou uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zvláštního předpisu k rozhodnému dni.

(D) REGISTRACE A ZASTOUPENÍ AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

Registrace akcionářů bude zahájena v 8.00 hod. v den a na místě konání valné hromady. Akcionáři-fyzické osoby se prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupce anebo zmocněnec právnické osoby se prokáže navíc výpisem z veřejného rejstříku – ne starším tří měsíců, v případě, že se jedná o právnickou osobu zapsanou do veřejného rejstříku, anebo dokladem o evidenci této právnické osoby u příslušného správního orgánu. Je-li akcionářem obec, předloží její zástupce při prezenci též usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na dané valné hromadě. Zmocněnci akcionářů se navíc prokáží plnou mocí zmocňující k účasti na zasedání valné hromady, s úředně ověřeným podpisem zmocněnce a zmocnitele.

(E) ZPŮSOB A MÍSTO ZÍSKÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI A DALŠÍCH DOKUMENTŮ

Možnost nahlédnout do návrhu změn stanov Společnosti, návrhu Pravidel pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů, účetní závěrky Společnosti, výroční zprávy Společnosti, zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti a ostatních souvisejících dokumentů mají akcionáři Společnosti zdarma v sídle Společnosti, a to počínaje dnem uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov. Návrh změn stanov Společnosti a ostatní shora vymezené dokumenty budou k dispozici k nahlédnutí rovněž v den konání valných hromad v místě konání valných hromad.

(F) NÁVRHY USNESENÍ K BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Bod 1.      Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

Představenstvo Společnosti či jím pověřená osoba zahájí jednání valné hromady a ověří, zda je valná hromada s ohledem na počet přítomných akcionářů usnášeníschopná v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

Bod 2.      Volba orgánů valné hromady.

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou nominovány do orgánů valné hromady.

Bod 3.      Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2015.

Vyjádření představenstva: V rámci tohoto bodu valná hromada projedná v souladu se zákonem a stanovami Společnosti výroční zprávu Společnosti za rok 2015. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 je součástí výroční zprávy.

Bod 4.      Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2015, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015.

Vyjádření představenstva: V rámci tohoto bodu pouze valná hromada Společnosti rámcově projedná řádnou účetní závěrku společnosti a zprávu auditora a bude jí následně přednesen návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5.      Projednání zprávy o činnosti dozorčí rady Společnosti v roce 2015.

Vyjádření představenstva: Valná hromada v rámci tohoto bodu pořadu projedná zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, která je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle stanov Společnosti.

Bod 6.      Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015 a rozdělení zisku za rok 2015.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015 podle návrhu předloženého představenstvem Společnosti. Hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2015 je zisk ve výši 8.079.937,32,- Kč, přičemž zisk ve výši 7.100.000,- Kč bude převeden do rozvojového fondu Společnosti, zisk ve výši 800.000,- Kč bude převeden do sociálního fondu Společnost a zisk ve výši 179.937,32,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Společnost v současné době prochází obdobím, kdy je nutno investovat do dlouhodobého rozvoje společnosti, stabilizovat vnitřní poměry Společnosti a navýšit vlastní kapitál společnosti. Potřeba navýšení vlastního kapitálu společnosti není dána pouze nutností investic, ale i za účelem zajištění bezproblémového každodenního chodu společnosti, neboť společnost musí být připravena reagovat na státem avizované legislativní změny.

Bod 7.      Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a naložení s jeho zůstatkem.

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhodla, že se zrušuje rezervní fond Společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu ve výši 720.368,74 Kč Společnosti bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Zdůvodnění: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ani stanovy Společnosti v jejich aktuálním znění již Společnosti neukládají povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku společnosti, proto s ním bude naloženo výše uvedeným způsobem, který nijak neovlivní výši vlastního kapitálu Společnosti.

Bod 8.      Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení: „Mění se obsah stanov Společnosti, a to tak jak je uvedeno v návrhu změny stanov Společnosti, jenž byl předložen představenstvem Společnosti a je jako příloha nedílnou součástí zápisu z této valné hromady.“

Zdůvodnění: Změnou stanov Společnosti bude zpět zavedeno posílené omezení převoditelnosti akcií Společnosti na jméno, které poslouží k vnitřní stabilizaci Společnosti a zároveň bude nadále zachována možnost Společnosti nabývat své vlastní akcie jméno. Zároveň touto změnou stanov Společnosti dojde k upřesnění procedury zvýšení základního kapitálu Společnosti jejím představenstvem na základě pověření valné hromady a celkově procedury zvýšení základního kapitálu společnosti. Dále touto změnou bude stanovena povinnost společnosti zasílat pozvánky na valné hromady jejím akcionářům namísto uveřejňování pozvánek na valné hromady v Lidových novinách, a to za účelem úspory nákladů společnosti a zvýšení informovanosti akcionářů o valných hromadách společnosti.

Bod 9.      Rozhodnutí o pověření představenstva společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Návrh usnesení: „Valná hromada tímto pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti rozhodlo v souladu s ustanovením § 511 zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku v maximální výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti na základě tohoto pověření bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs nových akcií a vkladová povinnost budou splněny vnesením nepeněžitých vkladů, jejichž předmětem bude vodohospodářský majetek, vodovodní a kanalizační infrastruktura, vodní díla, to vše včetně majetku souvisejícího (např. oplocení, příjezdové cesty, přípojky, elektrozařízení, přenosová dálková zařízení apod.), jež buďto souvisí s majetkem Společnosti a hlavním předmětem podnikání Společnosti nebo bude nově využíván a bude rozšiřovat hlavní předmět podnikání společnosti, tj. provozování vodovodů a kanalizací. O ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce rozhodne představenstvo společnosti. Na zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti mohou být pouze emitovány listinné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově emitované akcie na jméno budou omezeně převoditelné v souladu se stanovami Společnosti. Výše emisního kursu nově vydaných akcií bude určena v souladu se zákonem, stanovami Společnosti, Pravidly pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů a případně i jinými interními předpisy Společnosti. Toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. Představenstvo může v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých).“

Zdůvodnění: V souladu se strategickými a investičními záměry Společnosti je navýšení podílu majetkové účasti obcí na Společnosti a tím dosažení posílení a stabilizace její akcionářské struktury.

Bod 10.    Rozhodnutí o schválení Pravidel pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů.

Návrh usnesení: „Valná hromada tímto schvaluje Pravidla pro zvyšování základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů dle návrhu předloženého představenstvem Společnosti, který je jako příloha nedílnou součástí zápisu z této valné hromady.“

Zdůvodnění: V souladu se strategickými a investičními záměry Společnosti a v návaznosti na předchozí návrh pověření představenstva Společnosti zvyšováním základního kapitálu Společnosti je důležité stanovit přesnější pravidla pro zvyšování základního kapitálu Společnost formou nepeněžitých vkladů.

Bod 11.    Ukončení valné hromady

Předseda valné hromady po vyčerpání pořadu jejího jednání ukončí zasedání valné hromady. Žádné rozhodnutí již valná hromada o tomto nepřijímá.

(G) Závěrečné informace a upozornění

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. Na valné hromadě může akcionář uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti. Přítomní akcionáři mají právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti anebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu nebo žádosti o vysvětlení časové omezení 5 minut. V případě, že se akcionář obrátí na člena představenstva či dozorčí rady s dotazem, který nebude člen představenstva či dozorčí rady schopen zcela zodpovědět při jednání valné hromady, anebo by zodpovězení dotazu nepřiměřeně zdrželo jednání valné hromady, má člen představenstva či dozorčí rady povinnost odpovědět na dotaz akcionáři ve lhůtě 15 dnů od konání valné hromady.

Tato pozvánka na valnou hromadu Společnosti je uveřejňována na internetových stránkách společnosti (www.vhskh.cz) a v Lidových novinách.

V Kutné Hoře dne 23. května 2016

Ing. Jiří Štěpán

předseda představenstva společnosti

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s.

Pozvánka na valnou hromadu


Představenstvo společnosti
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.,

se sídlem Ku Ptáku 387, okres Kutná Hora, PSČ 284 01, IČ 46356967,

zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 2377, oznamuje,

že dne 15. 12. 2015 v 11:00 hodin (zápis účastníků od 10:00 hodin) se na adrese Konferenční salonek, OREA Hotel VORONĚŽ I, Křížkovského 47, Brno 603 73, bude konat v souladu s § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. nedobrovolná veřejná dražba akcií společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., jejichž vlastníci nepředložili listinné akcie při změně podoby na zaknihované akcie a neposkytli náležitou součinnost dle § 112 a násl. zákona č. 256/2004 Sb. ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni. Draženo bude celkem 1.886 kusů nekótovaných kmenových zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Konečný počet dražených akcií může být nižší. Bližší podmínky dražby jsou zveřejněny v dražební vyhlášce na http://www.centralni-adresa.cz a případně na stránkách dražebníka CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.


Představenstvo akciové společnosti

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, IČO: 46356967,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377,

v souladu s ustanovením § 214 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění platném k 31. 12. 2013 s odvoláním na ustanovení § 779 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích prohlašuje za neplatné 1 886 kusů akcií na majitele v listinné podobě vydané formou hromadných listin uvedených v seznamu dále, které přes výzvu nebyly v dodatečně určené lhůtě předloženy společnosti k zaknihování na základě rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 24. června 2013 přijaté s účinností od 1. října 2013 o změně podoby 49 529 ks kmenových akcií společnosti na majitele z akcií v listinné podobě na akcie v zaknihované podobě.
Představenstvo společnosti po zveřejnění prohlášení listinných akcií za neplatné prodá tyto akcie prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě.

Seznam hromadných listin prohlášených za neplatné:

Hromadná listina číslo 5 nahrazující 60 kusů akcií s evidenčními čísly 9808 až 9867, Hromadná listina číslo 6 nahrazující 60 kusů akcií s evidenčními čísly 9868 až 9927, Hromadná listina číslo 12 nahrazující 24 kusů akcií s evidenčními čísly 10052 až 10075, Hromadná listina číslo 15 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 10196 až 10207, Hromadná listina číslo 16 nahrazující 5 kusů akcií s evidenčními čísly 10208 až 10212, Hromadná listina číslo 20 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 10861 až 10866, Hromadná listina číslo 30 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 11075 až 11080, Hromadná listina číslo 32 nahrazující 30 kusů akcií s evidenčními čísly 11093 až 11122, Hromadná listina číslo 33 nahrazující 8 kusů akcií s evidenčními čísly 11123 až 11130, Hromadná listina číslo 51 nahrazující 20 kusů akcií s evidenčními čísly 13934 až 13953, Hromadná listina číslo 55 nahrazující 10 kusů akcií s evidenčními čísly 13982 až 13991, Hromadná listina číslo 56 nahrazující 10 kusů akcií s evidenčními čísly 13992 až 14001, Hromadná listina číslo 57 nahrazující 35 kusů akcií s evidenčními čísly 14002 až 14036, Hromadná listina číslo 63 nahrazující 25 kusů akcií s evidenčními čísly 14169 až 14193, Hromadná listina číslo 66 nahrazující 16 kusů akcií s evidenčními čísly 14208 až 14223, Hromadná listina číslo 67 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 14224 až 14229, Hromadná listina číslo 87 nahrazující 30 kusů akcií s evidenčními čísly 14734 až 14763, Hromadná listina číslo 88 nahrazující 60 kusů akcií s evidenčními čísly 14764 až 14823, Hromadná listina číslo 89 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 14824 až 14835, Hromadná listina číslo 91 nahrazující 24 kusů akcií s evidenčními čísly 14896 až 14919, Hromadná listina číslo 92 nahrazující 24 kusů akcií s evidenčními čísly 14920 až 14943, Hromadná listina číslo 97 nahrazující 30 kusů akcií s evidenčními čísly 15051 až 15080, Hromadná listina číslo 100 nahrazující 30 kusů akcií s evidenčními čísly 15104 až 15133, Hromadná listina číslo 107 nahrazující 4 kusy akcií s evidenčními čísly 15308 až 15311, Hromadná listina číslo 110 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 15372 až 15383, Hromadná listina číslo 119 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 42263 až 42274, Hromadná listina číslo 125 nahrazující 10 kusů akcií s evidenčními čísly 42411 až 42420, Hromadná listina číslo 127 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 42481 až 42492, Hromadná listina číslo 129 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 42553 až 42564, Hromadná listina číslo 130 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 42565 až 42576, Hromadná listina číslo 132 nahrazující 36 kusů akcií s evidenčními čísly 42589 až 42624, Hromadná listina číslo 134 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 42641 až 42652, Hromadná listina číslo 137 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 42693 až 42704, Hromadná listina číslo 143 nahrazující 60 kusů akcií s evidenčními čísly 42959 až 43018, Hromadná listina číslo 144 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 43019 až 43030, Hromadná listina číslo 145 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 43031 až 43042, Hromadná listina číslo 147 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 43067 až 43072, Hromadná listina číslo 156 nahrazující 30 kusů akcií s evidenčními čísly 43255 až 43284, Hromadná listina číslo 158 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 43315 až 43326, Hromadná listina číslo 161 nahrazující 24 kusů akcií s evidenčními čísly 43345 až 43368, Hromadná listina číslo 166 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 43433 až 43444, Hromadná listina číslo 169 nahrazující 60 kusů akcií s evidenčními čísly 43467 až 43526, Hromadná listina číslo 172 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 43549 až 43560, Hromadná listina číslo 357 nahrazující 2 kusy akcií s evidenčními čísly 43825 až 43826, Hromadná listina číslo 176 nahrazující 10 kusů akcií s evidenčními čísly 43839 až 43848, Hromadná listina číslo 178 nahrazující 18 kusů akcií s evidenčními čísly 43869 až 43886, Hromadná listina číslo 190 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 44048 až 44059, Hromadná listina číslo 198 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 44258 až 44269, Hromadná listina číslo 199 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 44270 až 44275, Hromadná listina číslo 200 nahrazující 60 kusů akcií s evidenčními čísly 44276 až 44335, Hromadná listina číslo 204 nahrazující 30 kusů akcií s evidenčními čísly 44360 až 44389, Hromadná listina číslo 206 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 44420 až 44425, Hromadná listina číslo 207 nahrazující 30 kusů akcií s evidenčními čísly 44426 až 44455, Hromadná listina číslo 209 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 44464 až 44475, Hromadná listina číslo 210 nahrazující 5 kusů akcií s evidenčními čísly 44476 až 44480, Hromadná listina číslo 211 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 44481 až 44492, Hromadná listina číslo 212 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 44493 až 44498, Hromadná listina číslo 214 nahrazující 30 kusů akcií s evidenčními čísly 44505 až 44534, Hromadná listina číslo 215 nahrazující 10 kusů akcií s evidenčními čísly 44535 až 44544, Hromadná listina číslo 216 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 44545 až 44550, Hromadná listina číslo 219 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 44563 až 44574, Hromadná listina číslo 220 nahrazující 30 kusů akcií s evidenčními čísly 44575 až 44604, Hromadná listina číslo 224 nahrazující 8 kusů akcií s evidenčními čísly 44629 až 44636, Hromadná listina číslo 226 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 44667 až 44678, Hromadná listina číslo 228 nahrazující 30 kusů akcií s evidenčními čísly 44697 až 44726, Hromadná listina číslo 231 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 44769 až 44780, Hromadná listina číslo 234 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 44796 až 44801, Hromadná listina číslo 235 nahrazující 20 kusů akcií s evidenčními čísly 44802 až 44821, Hromadná listina číslo 236 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 44822 až 44827, Hromadná listina číslo 239 nahrazující 24 kusů akcií s evidenčními čísly 44846 až 44869, Hromadná listina číslo 243 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 44902 až 44907, Hromadná listina číslo 248 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 44982 až 44987, Hromadná listina číslo 249 nahrazující 18 kusů akcií s evidenčními čísly 44988 až 45005, Hromadná listina číslo 251 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 45018 až 45029, Hromadná listina číslo 254 nahrazující 18 kusů akcií s evidenčními čísly 45150 až 45167, Hromadná listina číslo 256 nahrazující 20 kusů akcií s evidenčními čísly 45192 až 45211, Hromadná listina číslo 257 nahrazující 10 kusů akcií s evidenčními čísly 45212 až 45221, Hromadná listina číslo 262 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 45336 až 45347, Hromadná listina číslo 263 nahrazující 30 kusů akcií s evidenčními čísly 45348 až 45377, Hromadná listina číslo 264 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 45378 až 45389, Hromadná listina číslo 265 nahrazující 60 kusů akcií s evidenčními čísly 45390 až 45449, Hromadná listina číslo 267 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 45458 až 45463, Hromadná listina číslo 269 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 45494 až 45499, Hromadná listina číslo 272 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 45538 až 45549, Hromadná listina číslo 273 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 45550 až 45561, Hromadná listina číslo 274 nahrazující 24 kusů akcií s evidenčními čísly 45562 až 45585, Hromadná listina číslo 275 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 45586 až 45597, Hromadná listina číslo 276 nahrazující 36 kusů akcií s evidenčními čísly 45598 až 45633, Hromadná listina číslo 277 nahrazující 2 kusy akcií s evidenčními čísly 45634 až 45635, Hromadná listina číslo 279 nahrazující 4 kusy akcií s evidenčními čísly 45648 až 45651, Hromadná listina číslo 281 nahrazující 18 kusů akcií s evidenčními čísly 45670 až 45687, Hromadná listina číslo 286 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 45796 až 45807, Hromadná listina číslo 289 nahrazující 10 kusů akcií s evidenčními čísly 46150 až 46159, Hromadná listina číslo 291 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 46252 až 46263, Hromadná listina číslo 293 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 46294 až 46299, Hromadná listina číslo 295 nahrazující 10 kusů akcií s evidenčními čísly 46312 až 46321, Hromadná listina číslo 297 nahrazující 24 kusů akcií s evidenčními čísly 46338 až 46361, Hromadná listina číslo 299 nahrazující 6 kusů akcií s evidenčními čísly 46380 až 46385, Hromadná listina číslo 300 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 46386 až 46397, Hromadná listina číslo 303 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 46422 až 46433, Hromadná listina číslo 305 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 46446 až 46457, Hromadná listina číslo 306 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 46458 až 46469, Hromadná listina číslo 307 nahrazující 18 kusů akcií s evidenčními čísly 46470 až 46487, Hromadná listina číslo 361 nahrazující 12 kusů akcií s evidenčními čísly 47897 až 47908, Hromadná listina číslo 362 nahrazující 48 kusů akcií s evidenčními čísly 47909 až 47956.


VÝZVA K ODEVZDÁNÍ HROMADNÝCH LISTIN NAHRAZUJÍCÍCH JEDNOTLIVÉ LISTINNÉ AKCIE NA MAJITELE V DODATEČNÉ LHŮTĚ

Představenstvo akciové společnosti
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01
IČ: 46356967
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377
(dále jen „Společnost“)

oznamuje akcionářům, že

v souvislosti s rozhodnutím řádné valné hromady Společnosti o změně podoby 49 529 ks kmenových akcií Společnosti na majitele z akcií v listinné podobě na akcie v zaknihované podobě stanovilo dodatečnou lhůtu pro odevzdání hromadných listin nahrazujících jednotlivé listinné akcie na majitele podle § 531 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na období od 1. 2. 2014 do 31.7. 2014. Vlastníci hromadných listin nahrazujících jednotlivé listinné akcie Společnosti na majitele je v této lhůtě mohou odevzdat v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 9.00 do 15.00 hodin nebo v jiných termínech po předchozí telefonické domluvě na čísle 327 588 346 v sídle společnosti ADMINISTER, spol. s r.o. na adrese Husova 109, Kutná Hora, PSČ 284 01.

Při odevzdání hromadné listiny se prokážou platným průkazem totožnosti (statutární orgán právnické osoby navíc doklady, které prokazují oprávnění dané osoby jednat jménem právnické osoby, zmocněnci vlastníků vedle výše uvedeného i plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele) a sdělí číslo svého majetkového účtu vedeného v centrálním depozitáři cenných papírů spravovaného prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře cenných papírů, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Nesdělí-li akcionář, vlastník listinné akcie na majitele číslo majetkového účtu do konce stanovené dodatečné lhůty, budou jeho listinné akcie považovány za neodevzdané. Představenstvo Společnosti současně akcionářům připomíná, že centrální depozitář nezapisuje akcie na účty v tzv. nezařazené evidenci, tj. na účty, které nejsou spravovány některým z účastníků centrálního depozitáře (pro jejich seznam vizhttp://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku).

Představenstvo Společnosti upozorňuje, že neodevzdají-li akcionáři hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele nebo nesdělí-li čísla majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie zaevidovány ani v této dodatečně lhůtě, prohlásí Společnost neodevzdané listinné akcie na majitele za neplatné a zaknihované akcie, které nahradí tyto zneplatněné akcie, prodá prostřednictvím obchodníka s cennými papíry v dražbě a výtěžek z dražby po započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s prohlášením akcií za neplatné a jejich prodejem vyplatí osobě, jejíž akcie byly prohlášeny za neplatné nebo jej uloží do úřední úschovy. Veškeré informace k tomuto procesu poskytuje společnost ADMINISTER, spol. s r.o. na telefonní lince 327 588 346 nebo prostřednictvím e-mailové adresy akcie@administer.cz.