Vavřinec – vodovod a kanalizace s napojením na ČOV Uhlířské Janovice


Vavřinec – vodovod a kanalizace s napojením na ČOV Uhlířské Janovice

Investor Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s..
Projektant, AD VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
TDS, BOZP VOTAS s.r.o.
Zhotovitel stavby Společnost Vrchlice: správce společnosti: VPK Suchý s.r.o.
Financování Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu životní prostředí 2021-2027, výzvy 05_22_003 a výzvy 05_22_021 Ministerstva životního prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.01.04/04/22_003/0000079 a CZ.05.01.04/01/22_021/0000281
Termín zahájení realizace 19. 10. 2023

Popis projektu:

Výstavba vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Vavřinec, okres Kutná Hora, kraj Středočeský.

Vodovod bude napojen na stávající vodovod v lokalitě Chmeliště. Stavba zahrnuje: přívodní vodovodní řad 2 435 m, rozvodné vodovodní řady 4 504 m, napojovací body (navrtávací pas, uzávěr, poklop) 138 ks, ATS Vavřinec, přípojku NN pro ATS, 2 redukční šachty.

Kanalizace bude tlaková s napojením na stávající tlakovou kanalizaci v lokalitě Chmeliště. Stavba zahrnuje kanalizační tlakové řady v délce 6 687 m, tlakové kanalizační přípojky 2 200 m, DČS 131 ks, 1 provzdušňovací stanici.

Realizace vodovodu a kanalizace bude probíhat současně a převážně v souběhu.

     

Cíle a přínosy:

Vodovod:

V současné době není v obci Vavřinec vybudován veřejný vodovod. Občané jsou zásobováni individuálně z vlastních studní. Stávající způsob využívání místních zdrojů vody je závislý na aktuálních klimatických podmínkách a nezajišťuje trvalou jistotu zásobování kvalitní pitnou vodou v dostatečném množství. Jediná možnost zajištění trvalého způsobu zásobování obyvatel pitnou vodou v obci Vavřinec, potřebným množstvím a v potřebné kvalitě, je vybudování veřejného vodovodu s napojením na vodovodní systém v místní části Chmeliště zásobovaný ze zajištěného zdroje vody, kterým je VN Vrchlice z přivaděče Kutná Hora – Sázava. Cílem projektu je zajištění zásobování obyvatel obce Vavřinec kvalitní pitnou vodou.

Kanalizace:

Obec Vavřinec nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou částečně zachycovány v bezodtokových odpadních jímkách. Stávající způsob likvidace odpadních vod v obci je z hlediska dopadu na životní prostředí a kvalitu podzemních vod zcela nevyhovující. U jednotlivých, ve valné většině, letitých domovních jímek, nelze garantovat vodotěsnost. Stávající způsob nakládání s odpadními vodami neodpovídá požadavku na dostatečnou ochranu vod. Cílem projektu je efektivní odvedení odpadních vod z celého zájmového území a jejich likvidace na stávající ČOV Uhlířské Janovice. Projektem bude umožněno obyvatelům obce Vavřinec napojení na veřejnou kanalizaci a likvidace odpadních vod v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 v aktuálním znění tj. zajištění čištění podchycených odpadních vod na ČOV.