Dokončená stavba Úpravna vody U svaté Trojice


kclogoh

Úpravna vody U svaté Trojice

Úkolem úpravny vody U svaté Trojice je upravit vodu z vodárenské nádrže Vrchlice tak, aby ve všech ukazatelích splňovala přísné limity stanovené pro kvalitu vody určené pro lidskou potřebu. Ke změnám kvality vody v přehradní nádrži dochází při mimořádném počasí nejen v důsledku přebytku vody při povodních, ale také v důsledku nedostatku vody v době, kdy je teplo a navíc dlouhodobé sucho. Patrné změny kvality jsou ale sledovány i dlouhodobě jako důsledek zatěžování životního prostředí. Proto i technologii úpravny je nutné modifikovat tak, aby byla připravena bezpečně upravit vodu přitékající z vodárenské nádrže a vypořádala se s výkyvy i trvalými změnami její kvality.

Pro Vodohospodářskou společnost Vrchlice-Maleč, a.s. zpracovaly Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Hradec Králové návrh na doplnění technologie úpravny vody a také žádost o podporu tohoto projektu na spolufinancování ze SFŽP ČR v rámci 34. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

Společnost obdržela dne 28.01.2013 Registrační list a Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí. Dalším krokem pro urychlené dokončení přípravy realizace projektu bude výběr zpracovatele projektové dokumentace a dokumentace pro zadání stavby.

Celkové náklady stavby vychází z podkladů v žádosti a jsou dle Rozhodnutí o podpoře (bez daně z přidané hodnoty) následující:

Předpokládaná struktura financování
Celkové investiční náklady projektu 103 361 182
Podpora z Fondu soudržnosti (dotace) 67 530 814
Dotace z  SFŽP ČR 3 972 400
Vlastní zdroje investora 31 857 968

 

6


 

Slavnostní uvedení projektu do provozu

Dne 18. 12. 2015 proběhlo slavnostní uvedení projektu do provozu „ÚV Svatá Trojice, rekonstrukce a intenzifikace“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fond soudržnosti a Státní fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí. Úpravna vody je zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod, zásobující území měst Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Sázava a částečně i Kolína.

Proces úpravy vody byl doplněn do následující podoby rekonstrukce a doplnění technologie:

 • Nová předozonizace (možnost dle kvality surové vody)
 • Rekonstrukce dávkování síranu hlinitého
 • Nové rychlé míchání
 • Rekonstruované pomalé míchání (hyperboloidní míchadlo)
 • Sedimentace (rekonstrukce podélných usazováků)
 • Rekonstruovaná alkalizace vápennou vodou + dávkování manganistanu draselného v případě výskytu manganu v surové vodě
 • Filtrace – rekonstrukce potrubních rozvodů
 • Rekonstruovaná doozonizace
 • Nová filtrace přes granulované aktivní uhlí (GAU)
 • Rekonstruované dávkování oxidu uhličitého
 • Rekonstruované dávkování vápenné vody
 • Rekonstruované dávkování chloru
 • Rekonstrukce topení tepelnými čerpadly

Investorem stavby byla Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., která je zároveň vlastníkem a provozovatelem úpravny vody Svatá Trojice.

Dodavatelem bylo „Sdružení ÚV Svatá Trojice“ společností: VCES a.s., KUNST spol. s r.o., KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

Generálním projektantem byla a inženýrink prováděla společnost VIS – Vodohospodářsko – inženýrské služby, spol. s r.o., Hradec Králové.

Celkové náklady bez DPH
Celkové investiční náklady projektu 104 352 889
Podpora z Fondu soudržnosti (dotace) 67 530 814
Dotace ze SFŽP ČR 3 972 401
Vlastní zdroje investora 31 849 674

 


Aktuální dění v projektu

Stavební práce na rekonstrukci ÚV Trojice byly zahájeny v listopadu 2014. Dne 21.4.2015 se bude konat již 10. kontrolní den stavby.
Zhotovitel provedl doplnění projektové dokumentace o konkrétní specifikace materiálů, strojů a zařízení a doplnil ji o detaily a dílenské výkresy. Na stavbu byla již dodána většina strojů a zařízení.
Stavba probíhá v souladu s aktualizovaným harmonogramem prací.
V současné době probíhají práce na stavebních i technologických objektech i práce elektrikářské. Stavební práce probíhají na objektu SO 02 Sanace a úpravy budovy ÚV – tj. rekonstrukce rychlomísení a předozonizace, usazovacích nádrží a otevřených pískových filtrů. Na objektu SO 03 Čerpací stanice, ozonizace se provádí sanace akumulačních nádrží vodojemu, úprava strojovny AT stanice a výstavba montážní šachty pro filtry. Souběžně probíhají také práce na objektu SO 06 Stavební elektroinstalace. Z technologické části stavby se provádí práce na PS 02 – Úprava dávkování chemikálií, byla zprovozněna jedna linka dávkování vápna a dávkování polymerního flokulantu.
Dne 14.4.2015 proběhla kontrolní prohlídka stavby za účasti zástupců Městského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí.

7


Úpravna vody Svatá Trojice projde rozsáhlou rekonstrukcí

Kutná Hora, 23. října 2014.

Poklepání symbolického základního kamene, kterého se ujali zástupci investora, Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., projektanta a sdružení zhotovitelů, zahájilo ve čtvrtek 23. října 2014 projekt rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Svatá Trojice v Kutné Hoře. V průběhu následujících 11 měsíců dojde ke kompletní výměně technologických zařízení úpravny vody, díky kterým úpravna stoprocentně zabezpečí dodávku vody v požadovaném celoročním množství a kvalitě. „Zdrojem surové vody je přehradní nádrž Vrchlice,“ uvedl v průběhu slavnostního zahájení projektu předseda představenstva Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. Ing. Jiří Štěpán. „Přehradní nádrž Vrchlice se potýká s poměrně masivním biologickým oživením, huminovými látkami a občasným výskytem zvýšeného množství manganu,“ přiblížil současný stav Ing. Štěpán. Kapacita úpravny vody je 130 l/s, špičkový výkon dosahuje 220 l/s a zůstane zachován i po dokončení modernizace. Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody Svatá Trojice připravila společnost VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. „Se stávajícím technologickým vybavením je problematické v některých ročních obdobích dosáhnout potřebné kvality vody vedoucí k úpravě pitné vody v souladu s platnou legislativou,“ uvedl jednatel společnosti ing. Forejtek. „Úpravna vody Svatá Trojice zajišťuje zásobování vodou pro více jak 44 000 obyvatel. Průměrně dodá do vodovodní sítě 85 l/s kvalitní pitné vody,“ doplnil Ing. Forejtek. Celkové náklady přesáhnou částku 104 mil. Kč. Na financování projektu se podílí částkou 67,3 mil. Kč Státní fond životního prostředí, projekt bude také podpořen ze státního rozpočtu, a to částkou 4 mil. Kč. Investor pak uhradí ze svých zdrojů 33 mil. Kč. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stalo Sdružení ÚV Svatá Trojice, reprezentované společnostmi VCES a.s., KUNST, spol. s r.o. a Královopolská Ria a.s. „Přestože rekonstrukce úpravny vody Svatá Trojice bude probíhat za plného provozu, zákazníci nebudou omezeni na dodávkách vody ,“ řekl Ing. Miloš Emmer, obchodní ředitel společnosti VCES a.s. Projekt modernizace a rekonstrukce úpravny vody však není jediným, který Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. připravuje. Rekonstrukcí a modernizací projdou čistírny odpadních vod ve Zbraslavicích, Uhlířských Janovicích a Tlustovousech a kanalizace v obcích Neškaredice a Pernštejnec.

Pro další informace, prosím, kontaktujte: VCES a.s. Ing. Vladimír Ujec PR Manager Tel.: +420 495 091 123, GSM: +420 602 176 163 E-mail: vladimir.ujec@vces.cz

8


Dne 9.7.2014 byly Státnímu fondu životního prostředí předány podklady pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 29.7.2014 požádal projektový manažer SFŽP o doplnění předložených dokladů s termínem do 30.7.2014. Po kontrole předložených dokladů bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podporyze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Po podpisu těchto dokumentů může být stavba zahájena.


Dne 7.7.2014 byla s vybraným uchazečem uzavřena Smlouva o dílo.

9


Dne 3.6.2014 bylo vydáno Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče „Sdružení ÚV Svatá Trojice“ VCES a.s., se sídlem Praha 9, Na Harfě 337/3, PSČ 190 05, IČ: 26746573, uchazeče KUNST, spol. s r.o., se sídlem Hranice – Hranice I – Město, Palackého 1906, PSČ 753 01, IČ: 19010591 a uchazeče KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., Brno, Okružní 875/19a, PSČ 638 00, IČ: Brno, Okružní 875/19a, PSČ 638 00,IČ: 64506347, kteří podali společnou nabídku ve sdružení a jejichž nabídková cena 95 877 788,85 Kč bez DPH a bez rezervy byla vyhodnocena jako nejnižší.


Dne 11.března 2014 zasedala v sídle společnosti hodnotící komise, která provedla posouzení nabídek předložených v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Intenzifikace ÚV Trojice“. Zasedání komise bude pokračovat v pondělí 17.března 2014

10


Dne 13.1.2014 proběhlo v sídle společnosti otevírání a kontrola žádostí o účast v podlimitní veřejné zakázce „Úpravna vody U sv. Trojice, rekonstrukce a intenzifikace“.

V komisi zasedali pan Ing. Tomáš Hejl ze společnosti Allo Tender s.r.o., která výběrové řízení zajišťuje, za investora se zúčastnili pan Ing. Jaromír Strnad, člen představenstva, pan Martin Navrátil, vedoucí úpravny vody, paní Ing. Dana Erbenová, vedoucí oddělení investic, Ing. Kateřina Kvapilová, vedoucí oddělení technicko – provozní činnosti.

11


Dne 9.8.2013 se na úpravně vody U svaté Trojice uskutečnil čtvrtý závěrečný výrobní výbor projektu pro stavební povolení na rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody. Předmětem jednání bylo potvrzení návrhu stavebních a technologických úprav. Jednání se zúčastnili zástupci zpracovatele projektu VIS spol. s.r.o. z Hradce Králové a zástupci společnosti.

12


Na den 2.7.2013 svolal zpracovatel dokumentace pro stavební povolení VIS spol. s r.o. Hradec Králové, třetí výrobní výbor projektu intenzifikace úpravny vody U svaté Trojice. Jednání se uskutečnilo přímo na úpravně vody. Předmětem jednání bylo potvrzení návrhu zpracovatele na řešení hlavní technologické linky úpravy vody. Jednání se zúčastnili RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. a Ing. Bohuslav Knesl, za zpracovatele projektu Ing. Ladislav Forejtek a Václav Kocábek, technolog. Vodohospodářskou společnost Vrchlici-Maleč, a.s. zastupovali Ing. Hana Piskačová, vedoucí laboratoří, Miloslav Fiala, zastupující vedoucí úpravny a za investiční oddělení Martin Navrátil.

13