Aktuality


Rezavohnědé zabarvení vody

Proč má voda rezavohnědé zabarvení?

Rezavohnědé zabarvení způsobují částice oxidů železa, které vznikají korozí vnitřních stěn vodovodního potrubí. Tyto částice za běžných podmínek nevznikají nebo jen v omezené míře. Současný stav je způsoben agresivním oxidem uhličitým, který se v poslední době ve zvýšených koncentracích vyskytuje v surové vodě přitékající na úpravnu vody z nádrže Vrchlice a následně tedy i ve vodě pitné. Agresivní oxid uhličitý koroduje vnitřní stěny železného potrubí rozvodů vody, čímž dochází k vzniku zmíněných oxidů železa.

 

Je třeba se znepokojovat?

Oxidy železa způsobující rezavohnědé zbarvení vody nejsou zdraví škodlivé. Nicméně negativně ovlivňují barvu a při vyšších koncentracích i chuť vody.

 

Jaká je náprava?

Náprava je možná dávkováním vápenné vody (hydroxidu vápenatého) a plynného oxidu uhličitého, které povede k takzvané stabilizaci vody, kdy oxid uhličitý nebude ve vodě přítomen v agresivní formě, ale bude v rovnováze s hydrogenuhličitanovými ionty a ionty vápníku. Nápravná opatření již byla na úpravně vody přijata. Bylo zahájeno dávkování vápenné vody a oxidu uhličitého tak, aby voda byla v rovnováze.

 

Jak dlouho potrvá, než se vše vrátí do normálu?

Výskyt agresivního oxidu uhličitého způsobil ještě před vlastní erozí železných stěn potrubí erozi vrstvičky uhličitanu vápenatého, která se obvykle na stěnách vytváří. Tato vrstva má ochranný význam. Vznik této ochranné vrstvy obvykle určitou dobu trvá. Náprava vzniklé situace bude pozvolná a může trvat i několik týdnů až měsíců.

 

 

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.

ředitel a technolog úpraven vod

Ústav pro hydrodynamiku

Akademie věd České republiky