Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora – I., II., III., IV. část


Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora – I., II., III., IV. část

Investor Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s..
Projektant, TDS, BOZP, AD VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby Společnost Vrchlice se sídlem Vážní 456, 503 41 Hradec Králové, správce společnosti: VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha, společník: Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
Financování Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020, 71. výzvy Ministerstva životního prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.01.30/0.0/0.0/17_071/0007223
Termín zahájení realizace 21. 7. 2020 zahájena I. část Malešov, Kutná Hora – změna. 23. 3. 2021 byly zahájeny všechny ostatní části stavby.

                   

Popis projektu:

  • přebudování ČOV Malešov na ČS s následným převáděním splaškových odpadních vod na ČOV Kutná Hora (KH)
  • přebudování ČOV Chlístovice na ČS s následným převáděním splaškových odpadních vod do Malešova a dále na ČOV KH
  • dostavba gravitační kanalizace v Kutné Hoře a Poličanech
  • dostavba převážně tlakové kanalizace v místních částech obce Chlístovice (Žandov, Pivnisko, Krsovice, Vernýřov, Všesoky, Kralice, Kraličky, Chroustkov, Zdeslavice)  s napojením na stávající kanalizaci v Chlístovicích
  • dostavba tlakové kanalizace v obci Vidice a jejích místních částech (Karlov T.Doubrava, Tuchotice, Nová Lhota, Roztěž) s převedením splaškových odpadních vod do Roztěže a stávajícím výtlakem do Malešova s následným převáděním na ČOV KH.

Cíl projektu:

Hlavním cílem je ochrana zdrojů pitné vody ve vodní nádrži Vrchlice. Cílem akce je převedení a čištění odpadních vod mimo povodí toku Vrchlice před nátokem do stejnojmenné  vodní nádrže, která je využívána jako zdroj pitné vody pro celý region Kutné Hory, Čáslav, Uhlířské Janovice, Sázava a část okresu Kolín. Tento zdroj pitné vody je upravován v úpravně vody Svatá Trojice jež byla zrekonstruována v roce 2015 – 2016 z prostředku SFŽP.  Toto řešení umožnuje dále napojení projektované kanalizace v obci Vidice včetně místních částí, a možného výhledového napojení obcí Nepoměřice, Košice, Bedřichov, Miletice, Albrechtice, Maxovna a Týniště na tento systém odvedení odpadních vod a jejich čištění též mimo povodí toku Vrchlice před nátokem do vodní nádrže Vrchlice. Efektivní odvod odpadních vod z celého zájmového území a jejich likvidace na stávající vyhovující ČOV Kutná Hora. Projektem bude umožněno obyvatelům místních částí obce Chlístovice a Vidice napojení na veřejnou kanalizaci a likvidace odpadních vod v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 v aktuálním znění tj. zajištění čištění podchycených odpadních vod na ČOV s moderní technologickou linkou.