Přípustné znečištění odpadní vody – Kácov


 

ukazatel symbol jednotka limitní hodnota
teplota T °C < 40
chemická spotřeba kyslíku dichromanem CHSKCr mgO2/l ≤ 800
biochemická spotřeba kyslíku BSK5 mgO2/l ≤ 500
nerozpuštěné látky sušené NL mg/l ≤ 600
rozpuštěné anorganické soli RAS mg/l ≤ 1200
reakce vody pH ≥ 6 ≤ 9
dusík celkový N celk. mg/l ≤ 70
dusík amoniakální NH4+ mg/l ≤ 50
fosfor celkový P celk. mg/l ≤ 12
tenzidy PAL-A mg/l ≤ 10
extrahovatelné látky EL mg/l ≤ 50
nepolární extrahovatelné látky (ropné látky) NEL mg/l ≤ 5
toxické kyanidy (volné) tox.CN mg/l ≤ 0,1
celkové kyanidy celk. CN mg/l ≤ 0,2
fenoly jednosystné FN mg/l ≤ 10
rtuť Hg mg/l ≤ 0,002
nikl Ni mg/l ≤ 0,1
měď Cu mg/l ≤ 0,2
chrom celkový Cr celk. mg/l ≤ 0,3
chrom šestimocný Cr6+ mg/l ≤ 0,3
olovo Pb mg/l ≤ 0,1
arsen As mg/l ≤ 0,1
zinek Zn mg/l ≤ 0,5
kadmium Cd mg/l ≤ 0,005
adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX mg/l ≤ 0,05

Uvedené limity platí pro směsné dvouhodinové vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebraných v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného provozu jde o maximum prostého vzorku.