Přípustné znečištění odpadní vody – Tuklaty


 

ukazatel symbol jednotka limitní hodnota
teplota T °C < 40
chemická spotřeba kyslíku dichromanem CHSKCr mgO2/l ≤ 1600
biochemická spotřeba kyslíku BSK5 mgO2/l ≤ 800
nerozpuštěné látky sušené NL mg/l ≤ 500
rozpuštěné anorganické soli RAS mg/l ≤ 2500
reakce vody pH ≥ 6 ≤ 9
dusík celkový N celk. mg/l ≤ 60
dusík amoniakální NH4+ mg/l ≤ 45
fosfor celkový P celk. mg/l ≤ 10
sírany SO42- mg/l ≤ 400
chloridy Cl mg/l ≤ 100
fluoridy F mg/l ≤ 2,4
tenzidy PAL-A mg/l ≤ 10
extrahovatelné látky EL mg/l ≤ 80
nepolární extrahovatelné látky (ropné látky) NEL mg/l ≤ 10
toxické kyanidy (volné) tox.CN mg/l ≤ 0,1
celkové kyanidy celk. CN mg/l ≤ 0,2
železo veškeré Fe celk. mg/l ≤ 10
fenoly FN mg/l ≤ 0,1
rtuť Hg mg/l ≤ 0,05
nikl Ni mg/l ≤ 0,1
měď Cu mg/l ≤ 1,0
chrom celkový Cr celk. mg/l ≤ 0,3
chrom šestimocný Cr6+ mg/l ≤ 0,1
olovo Pb mg/l ≤ 0,1
arsen As mg/l ≤ 0,05
zinek Zn mg/l ≤ 1,0
selen Se mg/l ≤ 0,01
molybden Mo mg/l ≤ 0,01
kobalt Co mg/l ≤ 0,01
kadmium Cd mg/l ≤ 0,1
vanad V mg/l ≤ 0,05
celková objemová aktivita alfa Aa Bq/l ≤ 0,5
celková objemová aktivita beta Ab Bq/l ≤ 2,0
usad. látky po 30 min. ml/l ≤ 200
adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX mg/l ≤ 0,1
benzen, toluen, etylbenzen, xylen BTEX mg/l ≤ 0,05
Salmonella sp. negativní nález

Uvedené limity platí pro směsné dvouhodinové vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebraných v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného provozu jde o maximum prostého vzorku.