Projekt Kutnohorsko – Čáslavsko


Skupinový projekt Kutnohorsko – Čáslavsko

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. je investorem skupinového projektu Kutnohorsko-Čáslavsko.

Projekt Kutnohorsko – Čáslavsko zahrnuje intenzifikaci dvou velkých centrálních čistíren odpadních vod v Kutné Hoře a Čáslavi, dále dostavbu nové kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudován kanalizační systém, ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava. V Kutné Hoře projekt řeší odkanalizování místních částí Poličany, Dolní Žižkov, Karlov a ulic Macháčkovo nábřeží a Pobřežní; v Uhlířských Janovicích ulic Prokopa Holého, Kubátova a Ke Koupališti; ve Zruči nad Sázavou řeší odkanalizování části náměstí Dr. Svobody, lokality Nad Ovčínem, Stará Zruč a Pod stadionem; v Sázavě lokality Černé Budy a bytové zóny u ČOV. V rámci intenzifikace ČOV Kutná Hora bude provedeno zkapacitnění linky biologického čištění a úprava kalového hospodářství. V rámci intenzifikace ČOV Čáslav budou rekonstruovány objekty hrubého předčištění a bude postavena jedna nová dosazovací nádrž a sdružený objekt kalového hospodářství.

Na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou obce, jejichž současně zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 31. prosince 2010, povinny nejpozději do 31. prosince 2010, zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády. Tato povinnost byla převzata ze směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. V letech 2002 – 2005 byla proto realizována stavba: „Napojení místních částí na kanalizaci a ČOV Kutná Hora“, jejímž investorem byla Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč,a.s. Stavbou je zajištěno odkanalizování místních části města Kutné Hory – Malín a Kaňk.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žádost o podporu z OPŽP byla podána v rámci 7. výzvy MŽP ČR v únoru 2009.

Financování projektu

Podle Smlouvy o poskytnutí podpory na akci OPŽP a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vychází skutečné financování projektu Kutnohorsko – Čáslavsko uvedené v tis. Kč bez DPH takto:

Celkové investiční náklady bez DPH 522 693
Způsobilé investiční náklady projektu 508 353
Nezpůsobilé investiční náklady projektu 14 339
Příspěvek z OP ŽP 361 495
Dotace SFŽP a MŽP 21 264
Vlastní zdroje žadatele 139 933
z toho: komerční úvěr 60 000
vklady měst 7 386
vlastní zdroje VHS 72 547

Pro zajištění plynulosti financování předpokládáme komerční úvěr, který by měl překlenout možnou nerovnoměrnost toku finančních prostředku z evropských fondů.

znaky