Přípustné znečištění odpadní vody – Lomec


 

ukazatel symbol jednotka limitní hodnota
pbv sv
teplota T °C < 40
chemická spotřeba kyslíku dichromanem CHSKCr mgO2/l ≤ 1600 ≤ 800
biochemická spotřeba kyslíku BSK5 mgO2/l ≤ 800 ≤ 400
nerozpuštěné látky sušené NL mg/l ≤ 700 ≤ 500
rozpuštěné anorganické soli RAS mg/l ≤ 2500 ≤ 2000
reakce vody pH ≥ 6 ≤ 9
dusík celkový N celk. mg/l ≤ 70 ≤ 50
dusík amoniakální NH4+ mg/l ≤ 60 ≤ 45
fosfor celkový P celk. mg/l ≤ 15 ≤ 10
sírany SO42- mg/l ≤ 400 ≤ 100
chloridy Cl mg/l ≤ 100 ≤ 80
fluoridy F mg/l ≤ 2,4 ≤ 1,2
tenzidy PAL-A mg/l ≤ 10 ≤ 8
extrahovatelné látky EL mg/l ≤ 90 ≤ 70
nepolární extrahovatelné látky NEL mg/l ≤ 10 ≤ 8
toxické kyanidy (volné) tox.CN mg/l ≤ 0,1 ≤ 0,05
celkové kyanidy celk. CN mg/l ≤ 0,2 ≤ 0,1
železo veškeré Fe celk. mg/l ≤ 10 ≤ 8
fenoly FN mg/l ≤ 0,1 ≤ 0,05
rtuť Hg mg/l ≤ 0,05 ≤ 0,01
nikl Ni mg/l ≤ 0,1 ≤ 0,05
měď Cu mg/l ≤ 0,2 ≤ 0,1
chrom celkový Cr celk. mg/l ≤ 0,3 ≤ 0,15
chrom šestimocný Cr6+ mg/l ≤ 0,1 ≤ 0,05
olovo Pb mg/l ≤ 0,1 ≤ 0,05
arsen As mg/l ≤ 0,1 ≤ 0,05
zinek Zn mg/l ≤ 1,0 ≤ 0,5
selen Se mg/l ≤ 0,02 ≤ 0,01
molybden Mo mg/l ≤ 0,02 ≤ 0,01
kobalt Co mg/l ≤ 0,02 ≤ 0,01
kadmium Cd mg/l ≤ 0,1 ≤ 0,05
vanad V mg/l ≤ 0,1 ≤ 0,05
celková objemová aktivita alfa Aa Bq/l ≤ 1,0 ≤ 0,5
celková objemová aktivita beta Ab Bq/l ≤ 4,0 ≤ 2,0
usad. látky po 30 min. ml/l ≤ 400 ≤ 200
adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX mg/l ≤ 0,2 ≤ 0,1
benzen, toluen, etylbenzen, xylen BTEX mg/l ≤ 0,1 ≤ 0,05
Salmonella sp. negativní nález

pbv – maximální možná koncentrace znečištění zjištěná v prostém bodovém vzorku. Prostý vzorek se získá jednorázovým odběrem, v určitém místě a době.

sv – maximální možná koncentrace znečištění zjištěná z dvouhodinového směsného vzorku. Dvouhodinový směsný vzorek se získá sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.